دیدبان

پاک و سالم بودن هوای تهران

پاک و سالم بودن هوای تهران

دیدبان؛ شاخص آلودگی هوای تهران هم اکنون65 بوده و هوا در شرایط سالم قرار گرفت.

شاخص میزان ذرات کمتر از 2.5 میکرون هم اکنون بر روی عدد 65قرار دارد. شاخص آلودگی هوا در ۲۴ ساعت گذشته 45بود و هوا در شرایط پاک قرار داشت.

از ابتدای سال جاری ۲۵ روز هوای  تهران پاک،251 روز هوای سالم و ۵۹ روز هوای ناسالم برای گروه های حساس جامعه بود.

مرتبط‌ها

راه کاهش ظلم در خانواده افزایش حرمت پدر است

خروجی قرمز حمل سلاح آسان در ایران

خادمیاران رضوی: طلیعه‌ای نو از «آفتاب» فرهنگ شیعی

تحلیلهای رنگین برای عمامه خونین

سبکِ زندگی پرونده‌ساز!

تعداد بالای پرونده در قوه؛ آسیب اجتماعی یا اشکلات ساختاری؟