دیدبان

امید به زندگی در ایران به 75 سال رسید

امید به زندگی در ایران به 75 سال رسید

دیدبان؛ طول عمر متوسط ایرانیان از ۵۶.۶ در سال ۱۳۵۶ به ۷۵ سال در سال ۱۳۹۶ رسیده است.
در ادامه این گزارش سازمان برنامه و بودجه در خصوص مرگ و میر مادران در هنگام تولد زنده نیز کاهش چشمگیری مشاهده می‌شود و از ۲۳۷ مورد در سال ۱۳۵۶ به ۱۸ مورد در سال ۱۳۹۶ تنزل یافته است.
بر طبق این گزارش شاخص مربوط به مرگ و میر اطفال زیر یک سال نیز از ۱۱۱ مورد در سال ۱۳۵۶ به ۱۲.۵ مورد در سال ۱۳۹۶ کاهش یافته است. همچنین میزان مرگ و میر اطفال زیر پنج سال (هزار تولد زنده) از ۱۷۴ مورد در سال ۱۳۵۶ به ۴.۹ مورد در سال ۱۳۹۶ کاهش پیدا نموده است.
امید به زندگی یک شاخص آماری است که نشان می‌دهد متوسط طول عمر در یک جامعه چقدر است یا به عبارت دیگر هر عضوی از آن جامعه چند سال می‌تواند توقع حیات داشته باشد. هر چه شاخص‌های بهداشتی و همچنین درمانی بهبود یابد امید به زندگی افزایش خواهد یافت.

مرتبط‌ها

راه کاهش ظلم در خانواده افزایش حرمت پدر است

خروجی قرمز حمل سلاح آسان در ایران

خادمیاران رضوی: طلیعه‌ای نو از «آفتاب» فرهنگ شیعی

تحلیلهای رنگین برای عمامه خونین

سبکِ زندگی پرونده‌ساز!

تعداد بالای پرونده در قوه؛ آسیب اجتماعی یا اشکلات ساختاری؟