دیدبان

آتشنشانی جزو مشاغل سخت و زیان آور

آتشنشانی جزو مشاغل سخت و زیان آور

دیدبان؛ شورای حفاظت فنی به ریاست وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی امروز مقرر کرد که مشاغل عملیاتی آتش‌نشانی به ۱۳ گروه شغلی گروه «ب» مشاغل سخت و زیان‌آور اضافه شود.
بر این اساس مشاغل عملیاتی آتش نشانی ماهیتا سخت و زیان آور محسوب می‌شوند و با تمهیدات کارفرما امکان خروج آنها از شمول قانون سخت و زیان آور وجود ندارد.
یکی از تصمیمات امروز شورای حفاظت فنی تاکید بر این نکته بود که مشاغل عملیاتی آتش‌نشانی شامل مشاغلی است که تابع قانون کار هستند و همچنین مشاغلی که از قوانینی غیر از قانون کار تبعیت می‌کنند.
یکی دیگر از تصمیمات امروز شورای عالی حفاظت فنی این بود که برای نظارت بر کارگاه‌های که مشمول بند الف قانون مشاغل سخت و زیان آور می شوند، یک کارگروه فنی دائمی تشکیل شود تا استانداردسازی کارگاه ها را به طور مستمر رصد کنند.
بر اساس این گزارش گروه الف مشاغل سخت و زیان آور گروهی هستند که کارفرما می تواند با بالا بردن ایمنی و تمهیدات فنی سخت و زیان آور بودن شغل را کاهش دهد.

مرتبط‌ها

راه کاهش ظلم در خانواده افزایش حرمت پدر است

خروجی قرمز حمل سلاح آسان در ایران

خادمیاران رضوی: طلیعه‌ای نو از «آفتاب» فرهنگ شیعی

تحلیلهای رنگین برای عمامه خونین

سبکِ زندگی پرونده‌ساز!

تعداد بالای پرونده در قوه؛ آسیب اجتماعی یا اشکلات ساختاری؟