دیدبان
جواد افشارکهن; ملیحه رضایی کرماجانی

بررسی نقش هویت اجتماعی در تعیین سبک زندگی جوانان

بررسی نقش هویت اجتماعی در تعیین سبک زندگی جوانان

به گزارش دیدبان مقالۀ حاضر برآمده از یک پژوهش علمی است که با هدف بررسی هویت اجتماعی جوانان در ابعاد خانوادگی، گروهی، دینی و قومی و تأثیر آن بر سبک زندگی آن‌ها انجام شد. در این مقاله ابتدا مروری بر دیدگاه‌های نظری و منابع تجربی انجام می‌شود و سپس چهارچوب مفهومی مناسبی تنظیم می‌شود و در قالب آن فرضیه‌های اصلی مطرح و مورد آزمون قرار خواهند گرفت. مبنای نظری پژوهش، تلفیقی از تئوری‌های پیربوردیو، ماکس وبر و آنتونی گیدنز است. پرسش اصلی این مقاله آن است که آیا رابطۀ معناداری میان ابعاد مختلف هویت اجتماعی با یک‌دیگر و نیز رابطۀ آن‌ها با سبک زندگی وجود دارد؟ جامعۀ آماری پژوهش جوانان شهر همدان و حجم نمونۀ مورد بررسی نیز 384 نفر می‌باشدکه به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمحله‌ای انتخاب شده‌اند. تحقیق از نوع پیمایشی و ابزار اندازه‌گیری آن پرسش‌نامه بوده، سپس توسط آمار استنباطی، تحلیل واریانس یک‌طرفه و آزمون تعقیبی شفه به بررسی رابطۀ بین متغیرها و آزمون فرضیه‌های پرداخته شده است. یافته‌ها مؤید این نکته هستند که جهت و شدت رابطۀ هویت اجتماعی با ابعاد مختلف مفهوم سبک زندگی؛ یعنی فعالیت‌ها (تفریحی، گروهی و دینی)، علاقه‌مندی‌ها (مذهبی، ورزشی و فرهنگی) و نگرش‌های مدرن متفاوت است. بنابراین، می‌توان گفت جوانان براساس هویت اجتماعی‌شان سبک زندگی متفاوتی دارند. نتایج همچنین نشان می‌دهند هویت مذهبی نقش مهم و تعیین‌کننده‌ای در میزان فعالیت‌های دینی و علاقه‌مندی‌های مذهبی جوانان دارد. در مقابل هویت گروهی نقش برجسته و تعیین‌کننده‌ای در میزان فعالیت‌های گروهی، تفریحی و علاقه‌مندی‌های ورزشی جوانان و همچنین میزان نگرش‌های مدرن در آن‌ها دارد.

کلمات کلیدی:   هویت اجتماعی;سبک زندگی; جوانان; نگرش‌های مدرن; هویت گروهی

نویسندگان:

جواد افشارکهن; ملیحه رضایی کرماجانی

نشریه علوم اجتماعی – سال چهاردهم، شماره 1، بهار و تابستان 1396.

 

مرتبط‌ها

ایستگاه انقلاب 11

زوایای ناآشنای مرد خاکستری دولت

در جستجوی ترکیبی از خیانت و خباثت

آیا جمهوری اسلامی به مفاهیم اصلی وجودی خود پایبند بوده است؟

دولت رمّالان

سرافراز؛ مُهره تخریب سازمان اطلاعات سپاه