دیدبان
فاطمه مصطفائی

بررسی نقش ویژگی های شخصیتی نوجوانان در پیش بینی تخلفات رانندگی

بررسی نقش ویژگی های شخصیتی نوجوانان در پیش بینی تخلفات رانندگی

 

به گزارش دیدبان،چکیده مقاله:
یکی از سبک های رانندگی که در حوادث ترافیکی نقش دارد، رانندگی با سرعت غیرمجاز است. سبک رانندگی متأثر از ویژگی های شخصیتی و باورها و نگرش ها است؛ یعنی فرد نسبت به ویژگی ها و باورها انتخاب می کند که با سرعت غیرمجاز رانندگی کند. ازای نرو هدف از پژوهش حاضر، بررسی نقش ویژگی های شخصیتی در پیش بینی رانندگی با سرعت غیرمجاز در بین نوجوانان در شهر تهران می باشد. نمونه پژوهش شامل 150 نفر از نوجوانان بود که به صورت خوش های چندمرحل های انتخاب شدند و به ابزارهای پژوهش که عبارت بودند از پرسشنامه ویژگی های شخصیتی نئو و سرعت غیرمجاز فرنسیس پاسخ دادند. طرح پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی بود. برای تحلیل داده ها از روش آماری رگرسیون چندمتغیره استفاده شد. نتایج نشان داد که ویژگی های شخصیتی، یکی از عوامل اصلی در پی شبینی رانندگی با سرعت غیرمجاز در بین نوجوانان است؛ همچنین مشخص شد مهمترین پی شبین یکنندة ویژگی های شخصیتی برای رانندگی با سرعت غیرمجاز در بین نوجوانان، ویژگی روان رنجورخویی است. از کاربردهای ضمنی این تحقیق که م یتوان پیشنهاد داد، طراحی برنامه های آموزشی با هدف اصاح ویژگی های شخصیتی نوجوانان و باور به پیامدهای رانندگی با سرعت غیرمجاز است.

کلیدواژگان: ویژگی های شخصیتی، سرعت غیرمجاز، نوجوانان

نویسنده:

فاطمه مصطفائی

فصلنامه راهور - شماره 31, دوره اول، پاییز 1394.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.  


مرتبط‌ها

ایستگاه انقلاب 11

زوایای ناآشنای مرد خاکستری دولت

در جستجوی ترکیبی از خیانت و خباثت

آیا جمهوری اسلامی به مفاهیم اصلی وجودی خود پایبند بوده است؟

دولت رمّالان

سرافراز؛ مُهره تخریب سازمان اطلاعات سپاه