دیدبان
کبری نصیری، مهدی زارع بهرام‌آبادی، سلیمان احمد بوکانی، سمیه ولیزادi

بررسی نقش اعتکاف در بهزیستی روان‌شناختی دانشجویان

بررسی نقش اعتکاف در بهزیستی روان‌شناختی دانشجویان

به گزارش دیدبان،چکیده

یکی از مهم‌ترین مسائل اساسی کشورهای جهان، تأمین سلامت و بهزیستی روانی افراد است. این پژوهش با هدف بررسی نقش اعتکاف در بهزیستی روان‌شناختی دانشجویان شرکت‌کننده در مراسم اعتکاف اجرا شد. روش: به منظور اجرای پژوهش، از طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل استفاده شد. جامعۀ آماری شامل کلیۀ دانشجویان دانشگاههای تهران بودند که از بین آنها دو دانشگاه به صورت در دسترس انتخاب شدند و سپس از میان دانشجویان شرکت‌کننده در مراسم اعتکاف، 140 دانشجو (70 دختر و 70 پسر) به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب و با استفاده از مقیاس بهزیستی روان‌شناختی ریف(1980) یک بار قبل از شروع مراسم اعتکاف و یک بار پس از پایان اعتکاف، به همراه گروه کنترل مورد آزمون قرار گرفتند. یافته‌ها: 1. بهزیستی روان‌شناختی دانشجویان معتکف، بعد از اتمام مراسم اعتکاف نسبت به قبل از آن بیشتر بود. 2. بهزیستی روان‌شناختی دانشجویان معتکف، بیشتر از دانشجویان عادی بود. نتیجه‌گیری: ارزیابی و شناخت ابعاد بهزیستی روان‌شناختی و ارتباط آن با دین و ساختارهای مذهبی، به خصوص اعتکاف، روزه و عفو و تأیید این نتایج در تحقیقات مختلف می‌تواند راهکارهای اساسی را در تأمین بهداشت روانی جامعه به همراه داشته باشد.

کلیدواژه ها: اعتکاف؛ بهزیستی روان‌شناختی؛ بهداشت روان

نویسندگان:

کبری نصیری: کارشناس ارشد مشاوره، دانشگاه علامه طباطبایی

 مهدی زارع بهرام‌آبادی: دکترای مشاوره، استادیار گروه علوم رفتاری، مرکز تحقیق و توسعۀ علوم انسانی(سازمان سمت)

 سلیمان احمد بوکانی: کارشناس ارشد مشاوره، دانشگاه علامه طباطبایی

سمیه ولیزاده: کارشناس ارشد روان شناسی و آموزش کودکان استثنائی، دانشگاه تهران

فصلنامه فرهنگ در دانشگاه اسلامی - دوره 6، شماره 19، تابستان 1395.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.   

 

مرتبط‌ها

ایستگاه انقلاب 11

زوایای ناآشنای مرد خاکستری دولت

در جستجوی ترکیبی از خیانت و خباثت

آیا جمهوری اسلامی به مفاهیم اصلی وجودی خود پایبند بوده است؟

دولت رمّالان

سرافراز؛ مُهره تخریب سازمان اطلاعات سپاه