دیدبان

سراشیبی سقوط و پایان صدارت اقتصادی آمریکا بر جهان

بررسی معادلات اقتصادی و نمودارهای آماری نشان می‌دهد که توازن قدرت اقتصادی دنیا در حال تغییر اس؛ تغییری که می‌تواند همان بلایی را بر سر کشور آمریکا بیاورد که بر سر اقتصاد انگلیس آورد و این کشور را از چرخه ابرقدرت اقتصادی جهان خارج کرد.

آمریکایی که بود، آمریکایی که هست

به اذعان آمار های خوده دولت آمریکا به لطف سیاست های سرمایه داری دولت های آمریکا میزان شکاف اجتماعی و اختلاف طبقاتی در دهه اخیر بسیار بیشتر شده است و باعث از بین رفتن طبقه متوسط در آمریکا شده است. و جامعه آمریکایی را به دو قشر بسیار ثروتمند و ضعیف تبدیل کرده است.

نشانه‌های انزوا و افول هژمونی آمریکا

با در نظر داشتن مشکلات داخلی و مصائب دولت های ایالات متحده در امور اجتماعی-اقتصادی، شدت گرفتن روند ظهور قدرت های منطقه ای و جهانی و رقبای تازه نفس به نوعی به توقف امر هژمونیک امریکا و روند سلطه جهانی این کشور منجر خواهد شد.