دیدبان

نمودار/ فاصله درآمد و هزینه خانوارهای ایرانی

نمودار/ فاصله درآمد و هزینه خانوارهای ایرانی

دیدبان: طی پنج سال گذشته بدترین سال درآمدی برای خانوار ایرانی در سال 1392، بوده که به طور متوسط رشد درآمد خانوار ایرانی نسبت به هزینه‌های آن منفی 2.8 درصد بوده است. این روند در سال 1393 بهبود یافته همچنانکه در این سال متوسط رشد درآمد خانوار شهری نسبت به هزینه‌های آن معادل چهار درصد بوده است.

بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران، به طور متوسط درآمد سالانه هر خانوار ایرانی شهری در سال 1393، معادل 24 میلیون و 131 هزار تومان بوده است که نسبت به سال 1392، معادل 18 درصد رشد کرده است.

همچنین بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران، در سال 1393، هزینه هر خانوار ایرانی معادل 23 میلیون و 486 هزار تومان بوده است که نسبت به سال 1392، معادل 14 درصد رشد کرده است.

فاصله‌ی رشد متوسط درآمد نسبت به هزینه خانوار شهری در سال 1393 معادل 4 درصد بوده است.

در سال 1392، به طور متوسط درآمد هر خانوار ایرانی نیز معادل 20 میلیون و 441 هزار تومان بوده است که نسبت به سال 1391، 22.2 درصد افزایش یافته است.

همچنین در این سال به طور متوسط هزینه‌ هر خانواده ایرانی شهری معادل 20 میلیون و 603 هزار تومان بوده است که حاکی از رشد 25 درصدی هزینه‌های خانوار شهری نسبت به سال 1391 است.

فاصله رشد متوسط درآمد خانوار نسبت به هزینه‌ها در سال 1392 معادل منفی 2.8 درصد بوده است.

در سال 1391 نیز درآمد هر خانوار شهری 16 میلیون و 724 هزار تومان بوده است که نسبت به سال قبل رشد 28 درصدی داشته است.

در این سال به طور متوسط هزینه‌ی هر خانوار ایرانی معادل 16 میلیون و 428 هزار تومان بوده است که نسبت به سال قبل 27.1 درصد افزایش یافته است. در سال 1391 نیز متوسط رشد درآمد خانوار نسبت به رشد هزینه‌ها معادل 0.9 درصد بوده است.

همچنین درآمد هر خانوار شهری در سال 1390 به طور متوسط معادل 13 میلیون و 30 هزار تومان بوده است که نسبت به سال قبل 22.75 درصد افزایش یافته است.

هزینه خالص هر خانوار شهری نیز به طور متوسط در سال 1390 13 میلیون و 217 هزار تومان بوده است که نسبت به سال 1389، معادل 16.5 درصد افزایش یافته است. در سال 1390 نیز رشد درآمد نسبت به رشد هزینه‌ها معادل 6.25 درصد بوده است.

بر اساس آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران، به طور متوسط درآمد هر خانوار شهری در سال 1389، معادل 10 میلیون و 615 هزار تومان بوده که نسبت به سال قبل رشد 13.4 درصدی داشته است.

همچنین هزینه هر خانوار ایرانی در سال 1389 نیز معادل 11 میلیون و 367 هزار تومان بوده است که نسبت به سال 1388 معادل 14.6 درصد رشد کرده است.

در سال 1389 نیز رشد درآمد خانوار نسبت به رشد هزینه‌ها معادل منفی 1.2 درصد بوده است.

 

فاصله درآمد و هزینه خانوارهای ایرانی

مرتبط‌ها

ضربه تصمیمات غیرکارشناسی به بازار مسکن

درباره مناقشه گازی با ترکیه

دولت بهانه‌ای ندارد/ راهکارهای فعال سازی بخش صنعت

راهکار حل و فصل بحران کاسپین چیست؟

درآمدها در اقتصاد خانواده

بایدهای خروج صنعت خودرو از رکود