دیدبان

بررسی موانع، زمینه ها و راهکارهای پارلمانی شدن نظام جمهوری اسلامی ایران - بخش دوم و پایانی

اصلاحات لازم برای پارلمانی شدن نظام جمهوری اسلامی ایران

در این نوشتار برآنیم تا با ذکر ادله موافقین و مخالفین به بیان خصوصیات نظام پارلمانی مذکور بپردازیم و ضمن بیان آسیب ها، اثبات نماییم که این امر موجب همگنی بیشتر در ساختار نظام شده و توازن قدرت را به نحو مطلوب تر به ارمغان می آورد.