دیدبان

دیدبانِ آزار زنان ایرانی

کیس‌های گوناگون و قرائن آشکار و نهان نشان می‌دهد فعال‌سازی باندهای اسماً حقوق بشری اما رسماً برانداز غربی تصادفاً از زمان مسئولیت شهیندخت مولاوردی بر معاونت زنان و خانواده رئیس جمهور افزایش قابل توجهی داشته است.

میکوه و فساد اخلاقی خاخام‌های یهودی

خاخام روزنبرگ به فسادهای میکوه به‌ویژه در مسائل هم‌جنس‌گرایی اشاره‌کرده است و می‌گوید: «در این مکان‌ها از کودکانی که نمی‌دانند گناه چیست، سو استفاده می‌شود.» وی بیان می‌کند که در 20 سال گذشته تعداد مبتلایان به ایدز در این حمام‌های هم‌جنس‌بازان رشد داشته است.
به بهانه شهادت مظلومانه رهبر شیعیان عربستان

مروری بر زندگی، اندیشه و فعالیت های شهید شیخ النمر

صبح دیروز وزارت کشور عربستان از اجرای جکم اعدام شیخ اانمر، رهبر شیعیان عربستان خبر داد که با واکنش های شدید در ایران و بخش های شیعه نشین عربستان روبرو شد. شهادت مظلومانه رهبر شیعیان عربستان دلیلی بر مرور اندیشه ها و فعالیت های این شهید بزرگ شد.