دیدبان

ظهور مسیحیتی جدید از چین

اعتقاد به بازگشت عیسی مسیح به زمین در کالبد زنی چینی باعث پدیدار شدن کلیسای پروردگار بزرگ در میان مسیحیان چینی شده است که به دنبال پاک سازی ذات بشر هستند و در این راستا با اژدهای قرمز که حزب کمونیست چین است مبارزه می کنند.

بلایی که تروریست‌ها برسر معلولا آوردند

سایت سیریا ستیبس دیروز گزارشی دولتی را منتشر کرد و در آن به بیان میزان آسیب ها و اسناد و مدارک این شهر و حومه آن و هتل سفیر معلولا که تقریبا خراب شده و غارهایی که در حومه این شهر به منظور جستجوی گنج و همینطور برای استحکامات حفر شده بودند، پرداخت.