دیدبان

آمریکا و معضل بشقاب به دست‌ها

بخشی از ۸۰۰ هزار کارمند دولت فدرال آمریکا که از تعطیلی دولت و مشکلات مالی به تنگ آمده اند به نشانه اعتراض، بشقاب به دست، جلوی یکی از ساختمان‌های مجلس سنا تجمع سکوت برگزار کردند.