دیدبان

نقد اقتصادی؛

مناطق آزاد اقتصادی در ایران؛از رویا تا واقعیت

مناطق آزاد ایران امروزه از هدف اصلی خود فاصله گرفته و بیشتر به مراکزی برای واردات کالا تبدیل شده‌اند. مقایسه عملکردی مناطق آزادایران بامناطق آزاد موفق در جهان، نشان می‌دهد که این پدیده در ایران دچار کژکارکردی‌های ویژه‌ای شده است. برخی از این کژکارکردی‌ها‌ فلسفه وجودی این مناطق را زیر سوال برده‌اند.

مناطق آزاد و آزمونی دیگر برای مجلس

باید از مسئولین و موافقان این لایحه پرسید که چگونه از برطرف کردن مشکلات مناطق آزاد در آینده سخن گفته می شود در حالی که نزدیک به یک سال از مصوبه اخیر دولت مبنی بر اصلاح برخی مشکلات مناطق آزاد می‌گذرد و هنوز هیچ اتفاق مثبتی در این مناطق نیفتاده است؟

راه اندازی شعبات بانکهای خارجی در ایران

معاون اقتصادی و سرمایه گذاری شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی کشور گفت: با توجه به رایزنی های صورت گرفته به زودی شعبات بانکهای خارجی که در بحث سرمایه گذاری های بین المللی فعال هستند، در ایران راه اندازی می شود.
نگاهی به فرصت ها و تهدیدهای مناطق آزاد تجاری- صنعتی در ایران

نقش آفرینی مثبت و منفی مناطق آزاد تجاری-صنعتی

مناطق آزاد تجاری-صنعتی، از مهمترین پایگاه های تجاری- اقتصادی کشورها می باشند که در عین شکوفایی اقتصاد، می توانند بستری برای برخی آسیب ها مهیا کنند. با توجه به سرمایه گذاری دولتهای مختلف بر روی این مناطق از جمله دولت یازدهم، به بررسی نقش آفرینی مثبت و منفی این مناطق خواهیم پرداخت.