دیدبان

برشی از تاریخ

معین: صحبت امام(ره) برای بیست سال پیش بود!

نامزد انتخابات ریاست جمهوری نهم درباره فرمان امام خمینی(ره) نسبت به نهضت آزادی می‌گوید: گفتم با فرض آنکه آن نامه جعلی نبوده و درست بوده، می‌گویم که آن نامه مربوط به بیست سال پیش است و به نظر امام هم باید با توجه به شرایط زمان و مکان موضع گرفت!