دیدبان

علل پیوستن شهروندان غربی به داعش بر اساس نظریه هانا آرنت

چرا شهروندان غربی به داعش می پیوندند؟

طرفداران داعش در شبکه‌های اجتماعی در کشورهای اروپایی و غربی همچون بلژیک، انگلیس و فرانسه بیش از طرفداران این گروه تروریستی در شبکه‌های اجتماعی کشورهای عربی همچون عراق و سوریه هستند. شهروندان غربی به نحو فزاینده‌ای هویت خود را با مقولات موهومی مانند داعش باز تعریف می کنند.