دیدبان

محمد نبی حبیبی در گفت و گو با دیدبان؛

گاهی دشمن با ده واسطه نفوذش را انجام می دهد

دبیرکل مؤتلفه با اشاره به هشدارهای مکرر رهبر انقلاب در گفت و گو با خبرنگار دیدبان در زمینه مسئله فرهنگ اظهار داشت: اگر به مجموعه کارهایی که دشمن برای تهاجم به ملت و انقلاب ما طراحی کرده است نگاه کنیم، می بینیم که طبیعتاً این نفوذ فرهنگی سهم مهم تری را در برنامه ریزی های آنها دارد.