دیدبان

تحلیلی بر اصلاحیه قانون انتخابات

قانون انتخابات ریاست جمهوری از دیروز تا امروز

چندی است که اصلاحیه قانون انتخابات ریاست جمهوری اذهان همگان را به خود مشغول نموده است. بررسی حقوقی و جریانی این قانون از ابتدای تصویب یعنی سال 1364 تا کنون می تواند مدخلی مناسب برای قضاوت و تحلیل این اصلاحیه باشد. متن زیر با چنین رویکردی به بررسی این اصلاحیه می پردازد.