دیدبان

عمر البشیر اتحاد استراتژیک با ایران را به چه قیمتی فروخت؟

با در نظر گرفتن مواضع و اقدامات عمرالبشیر علیه جمهوری اسلامی، در چندماهه اخیر و به ویژه در مهرماه سال گذشته که دستور به تعطیلی همه مراکز فرهنگی ایران در سودان داد، بسیاری از ناظران موضع اخیر را چندان دور از انتظار ندانند.