دیدبان

بررسی آرا و نظرات علی میرفطروس

میرِ مزدور

باید به نویسنده یادآوری کرد مطابق همان دیدگاه تکامل تاریخی - قسمتی از نظریه تاریخ مارکس- که برایش سینه چاک می فرمایید، آنچه باعث رشد تاریخ می شود همین تضاد و تنازع است پس علی القاعده اگر حقیقتا به تکامل تاریخی معتقد باشید باید از تنازعات و تضادها استقبال کنید.