دیدبان

تبارشناسی واژه قرآنی «صلاه» - بخش دوم و پایانی

کاربرد واژه «صلاه» در مفهوم «نماز»

در پژوهش حاضر کوشش شده است، با عنایت به کاربردهای واژه قرآنی «صَلاه» و بررسی دقیق آنها در قرآن مجید و شعر جاهلی، سیر تطوّر معنایی آن در زبان های سامی و از جمله زبان عربی و خاستگاه واژه و ریشه شناسی آن بررسی شود.