دیدبان

عبدالستار قاسم

ابومازن و بازی خطرناک با سرنوشت ملت فلسطین

مدت و مهلت ریاست ابومازن از سال 2009 به پایان رسیده است، وی حتی رئیس قانونی سازمان آزادیبخش هم نیست، زیرا تمام شوراهای سازمان آزادیبخش شامل کمیته اجرایی، شورای مرکزی، شورای ملی و شوراهای کمیته‌های فرعی دیگر غیر قانونی است.