دیدبان

بازنشر؛

چرا دولت ها بحران می سازند؟

دولت فارغ از اینکه به چه جغرافیایی تعلق داشته باشد همیشه در پی فروکش و کنترل بحران ها نیست. تجربه سیاسی در دهه های گذشته نشان داده است دولت ها گاهی برای به دست آوردن امتیازات مختلف دست به `بحران سازی` می زنند. این نوشتار در صدد است منافع دولت ها از ایجاد بحران را شناسایی کند. گفتنی است این گزارش برای انتشار در 11 سپتامبر مهیا گشته بود.