دیدبان

توزیع نامناسب بارندگی‌ در کشور

در حالی که میزان بارش‌ها در کشور نسبت به سال قبل از رشد مناسبی برخوردار است، اما توزیع نامتناسب مکانی و زمانی بارش‌ها موجب شده تا میزان اختلاف بارش‌ها در مناطقی از غرب و شرق کشور به هزار میلی‌متر برسد.

آقا فرمودند: «آقای سیار کولاک کرده‌ای»

مداح دانشگاه امام صادق گفت: در آخر شعر برف آمده است که ای برف کولاک کرده‌ای، مقام معظم رهبری خطاب به محمدمهدی سیار گفتند:‌ "آقای سیار کولاک کرده‌ای"؛ که من احساس می‌کنم که همین دو کلمه مقام معظم رهبری خستگی را از تن ما به در کرد.