دیدبان

نگاهی به بایسته های نگاه جریان شناسانه

روش شناسی جریان شناسی

جریان شناسی از جهت معنا متناظر با مفاهیم نظری بسیاری در حوزه های معرفتی دیگر علوم است اما منشا آن به حوزه ی معرفتی انقلاب اسلامی باز می گردد. هدف اصلی جریان شناسی ایجاد تمایز و ایجاد ارتباط (شناخت حق از باطل یا شناخت خودی از غیرخودی) است. در این پژوهش پس از بررسی پیشنه ی آن در ایران اسلامی به تحلیل آن در چارچوب انقلاب اسلامی و توضیح مولفه های آن پرداخته شده است.