دیدبان

«ایران» بی بی سی

مدیرمسئول و صاحب امتیاز روزنامه‌ی دولتی ایران باید در سیاست مطبوعاتی خود تجدیدنظر کنند؛ برجسته‌ سازی و تحلیل مسائل از زاویه بی بی سی که توسط بیگانگان تغذیه می‌شود و در مقاطع متعدد ضدیت خود را با نظام جمهوری اسلامی نشان داده‌، حاکی از آن است که جریان رسانه‌ای کشور تبدیل به معبر نفوذ و تریبون داخلی بنگاه‌های خبری انگلیسی زبان گشته و آن چنان که باید و شاید منافع ملی و مصالح دینی کشور را حفظ نمی‌کند.
مغالطه اقتصاد مقاومتی؛

چگونه اقتصاد مقاومتی به ضد خودش تبدیل می‌شود؟

آمار بیکاری، افزایش مجدد واردات، اخبار تعطیلی بسیاری از کارخانه‌ها در طی این سال‌ها، تولید کمتر از ظرفیت تولید کارخانه‌ها7 و عدم ارائه برنامه‌ مدون برای حمایت از تولید داخلی، نشان دهنده عدم برنامه ریزی دولت برای حمایت از تولید ملی است. اینکه صرفا در طی دو سال، میزان واردات کاهش یابد، نشان دهنده توجه دولت به تولید ملی نیست.

روزنامه ایران: احمدی نژاد شعار کروبی را مصادره کرد

جای تاسف دارد که خیلی از حرف های کهنه تاریخ مصرف گذشته اصلاح طلبان را امروز آقای احمدی نژاد به دست گرفته مثل همین مباحث مربوط به آزادی و دیدار از زندان اوین و پاسداری از قانون اساسی و آزادی های سیاسی و آزادی های مربوط به حوزه فرهنگ و مطبوعات و سینما و غیره. شعار توزیع منابع بین محرومان را احمدی نژاد از کروبی گرفت.
مروری بر ویژه نامه های نوروزی مطبوعات (1)

نوروز به رنگ سیاست

هر ساله در ایام نوروز؛ مطبوعات کشور اقدام به انتشار ویژه نامه های نوروزی می نمایند. در این ویژه نامه ها؛ مطبوعات سعی می کنند به بیان دیدگاه های خود درعرصه های مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و ... بپردازند. در این نوشتار و شماره بعدی سعی شده است به اختصار ویژه نامه های نوروزی 1392 از بعد سیاسی بررسی و تحلیل شود.