دیدبان

آمریکا متهم شد!

گزارشگر ویژه سابق سازمان ملل متحد، آمریکا را متهم کرد که این کشور با کمک تحریم ها به کشورها فشار وارد می کند.