دیدبان

مصاحبه بروکینگز با ژنرال دیوید گلدفین، رئیس ستاد نیروی هوایی ارتش آمریکا؛

دکترین «عملیات چند دامنه‌ای» آمریکا چیست؟

بر اساس دکترین «عملیات چند دامنه‌ای» (multi-domain operations)، نیروی هوایی آمریکا به‌راحتی می‌تواند وارد حریم هوایی کشورهای دیگر شود و با استفاده از پشتیبانی سایبری، فضایی، دریایی و حتی زیرزمینی اهداف را موردحمله قرار دهد.
بررسی سه سال دکترین نگاه آمریکا به شرق؛

کابوس غرب آسیا در استراتژی جدید امنیت ملی آمریکا

خروج آمریکا از منطقه خاورمیانه (غرب آسیا) با توجه به ظهور پدیده سیاسی- امنیتی جدیدی به نام دولت اسلامی علیه منافع آمریکا و قدرت‌های منطقه‌ای تحقق مدل مطلوب اوباما در خروج را با چالشی بنیادین مواجه ساخته است.
به بهانه ی تولد مثلث شوم خادمان آمریکا در منطقه

فلوجه؛ قربانی شبح نیکسون - کسینجر

ده سال فاصله زمانی کافی است که دشمن اصلی جهان اسلام بار دیگر خواست نهایی خود را از حضور در منطقه یعنی تضعیف قدرت گروه های مقاوم ضداستکباری به اثبات رساند. کودکان عراقی هنوز خاطرات مردان بیگانه با غول های آهنیشان را در ذهن دارند که امروز باید بار دیگر هیبت خیالی آن کابوس های همیشگی را در صحنه واقعیت در لباس هایی بومی و محلی ببینند.