دیدبان

مشاور وزیر سابق وزیر راه:

دولت هرکاری کند وام ۸۰ میلیونی سر از بازار دلالی در می آورد

مشاور سابق وزیر راه و شهرسازی که خود تاثیرات اعطای این وام ها را تجربه کرده است می گوید: این وام تاثیرات تورمی خود را دارد. اگر دولتی ها مدیریت کنند، تاثیرات تورمی آن کم خواهد بود و اگر مدیریت نکنند جرقه انبار باروت را خواهیم داشت.
تحلیل ایرج ندیمی از دلایل نابه سامانی در تولید :

چرا ایرانی ها دلالی را ازکار تولیدی بیشتر دوست دارند؟

تسهیل در امور فضای کسب و کار کشور یکی از ارکان مهم در اجرای اقتصاد مقاومتی است . توصیه میشود هم مجلس و هم دولت محترم تدابیری بیندیشند که به زودی فضای رتبه ی فضای کسب و کار تنزل داشته و بهبود یابد