دیدبان

ممانعت حراست نمایشگاه کتاب از ورود یکی از سران فتنه به مصلی

این روزها محمد خاتمی هیچ فرصتی را برای حضور در اماکن عمومی از دست نمی دهد، او دوست ندارد «فراموش» شود، می خواهد به هر قیمت که شده در میان مردم «دیده» شود تا با استفاده از فراموشی افکار عمومی و تکیه بر «اقلیت افراطی عربده کش» حامی خود که رفتارشان بیشتر متکی به «احساساتشان» است تا عقلشان، چنین وانمود کند که در جامعه حضور فعالی دارد.