دیدبان

جریان شناسی برنامه های توسعه پنج ساله در ایران؛

چرا اهداف برنامه های توسعه در ایران محقق نمی شود؟

تدوین برنامه های پنج ساله توسعه بعد از پایان جنگ و از سال 68 با تصویب اولین برنامه از این دست شروع شد. بحث و جدل های این روزهای کارشناسان در رابطه با برنامه ششم توسعه باعث شد تا به منظور آشنایی بیشتر با این برنامه به مرور تاریخچه برنامه های پنج ساله توسعه بپردازیم.