دیدبان

بررسی ابعاد حقوقی ـ تاریخی انفصال بحرین از حاکمیت ایران در سال 1349

انفصال بی‌مبنا!

انفصال بحرین از سرزمین ایران یکی از خیانت‌های آشکار رژیم پهلوی به ملت ایران و منافع ایران عزیز بود. موضوعی که اگرچه در زمان وقوع به صورت شایسته مورد توجه قرار نگرفت و به سادگی و با کم‌ترین دردسر برای حکومت پهلوی و با سیاست پردازی‌های انگلستان به سرانجام رسید اما بعدها مورد بحث و نقد بسیاری از صاحب نظران و پژوهشگران قرار گرفت و زوایای پنهان بسیاری از آن آشکار شد.