دیدبان

این نتیجه مدیریت ۳۰ ساله شما است!

ابتذال مدرک گرایی و بیکاری جوانان تحصیل کرده

لیسانسه های شب امتحانی که احتمالاً هیچ تخصصی در رشته تحصیلشان ندارند و تنها در دست داشتن مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد و حتی دکتری توقعشان را از بازار کار بالا می برد یکی دیگر از آفت هایی است که مدیریت پول محور و نگاه اقتصادی به امر آموزش باعث آن شده است.