دیدبان

جهان آینده؛

آرمان شهر یا رنج شهر؟ 5 بحث کلیدی در مورد آینده فناوری

تکنولوژی با سرعت بسیاری در حال تغییر دادن زندگی انسانی است. شبکه‌های اجتماعی، اقتصاد خودکار، انقلاب اشتراکی، انقلاب روباتی و ارزهای جایگزین روندهایی هستند که زندگی ما را در سال‌های نه‌چندان دور با تغییرات اساسی مواجه خواهند کرد.
بررسی کتاب اتوپی و عصر تجدد

جریان شناسی آرمانشهرها

داوری در این کتاب از تقاسیم خود برای بشر نام می برد و از« بشر جدید» ،« بشر غربی» ، «بشر خود بنیاد» و «بشر کامل» یاد می کند و در ادامه از تفکر شرقی ،تفکر دینی ،تفکر عادی ،تفکر عقلی ، تفکر غربی ، تفکر مسیحی و تفکر متداول صحبت می کند.