دیدبان

چرا حصر؟!

چرا حصر؟!

دیدبان؛ انتخاﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮرى دوره دﻫﻢ، اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﻰ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﻤﻬﻮرى اﺳﻼﻣﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻰ رود؛ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﻰ ﭘﺮ دردﺳﺮ و ﭘﺮ آﺷﻮب ﮐﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ اﻧﻘﻼب ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ را ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺸﻰ ﺟﺪى ﻣﻮاﺟﻪ ﮐﺮد. دوره اى ﮐﻪ ﺿﺪاﻧﻘﻼﺑﯿﻮن ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﻰ ﺑﺮاى ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﻰ ﻧﻈﺎم و اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻰ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺑﺮﺧﻰ ﻋﻨﺎﺻﺮ داﺧﻠﻰ، دﻧﺪان ﺗﯿﺰ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ، ﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ ﻣﻮﺳﻮى و ﻣﻬﺪى ﮐﺮوﺑﻰ ﮐﻪ از ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎى دوره دﻫﻢ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮرى ﺑﻮدﻧﺪ، ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﮑﺴﺖ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺧﻮد در ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﺪﻧﺪ، اﻗﺪام ﺑﻪ اردوﮐﺸﻰ ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﻰ و ﺻﺪور ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر دﻋﻮت از مردم ﺑﺮاى ﺣﻀﻮر در ﺗﺠﻤﻌﺎت ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﻰ ﮐﺮدﻧﺪ.

اﻗﺪام ﺗﻮﺳﻂ دو ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاى ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرده در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت، اوﻟﯿﻦ ﺟﺮﻗﻪ ﻓﺘﻨﻪ ﺳﺎل 88 زده ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ 8 ﻣﺎه ﭘﺲ از آن ﺑﺎ اﯾﺠﺎد درﮔﯿﺮى ﻫﺎى ﭘﺮاﮐﻨﺪه در ﺑﺨﺶ ﻫﺎﯾﻰ از ﺗﻬﺮان، ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎﯾﻰ را ﺑﺮ ﮐﺸﻮر ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﺮد. اﯾﻦ ﺣﻮادث در ﺷﺮاﯾﻄﻰ رخ داد ﮐﻪ رﻫﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ اﻧﻘﻼب در آن ﺑﺮﻫﻪ از زﻣﺎن در دﯾﺪار ﺟﻤﻌﻰ از ﻧﺨﺒﮕﺎن ﻋﻠﻤﻰ ﮐﺸﻮر ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ: «در ﻫﻤﺎن ﺳﺎﻋﺎت اول ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﭘﯿﻐﺎم ﺧﺼﻮﺻﯽ دادم ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در ﺣﺎل آﻏﺎز ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻫﺴــﺘﯿﺪ، اﻣﺎ دﯾﮕﺮان ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ  ﮐﻨﻨﺪ و ﺷﻤﺎ ﻧﻤﯽ  ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺎﺟﺮا را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﯿﺪ و ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﻫﻢ ﺷﺪ. زﯾﺮ ﺳﺆال ﺑﺮدن اﺻﻞ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺟﺮﻣﻰ ﺑﻮد ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ. ﭼﺮا ﺷﻤﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﺮم ﭼﺸﻢ ﺗﺎن را می ﺑﻨﺪﯾﺪ؟»

ادامه مطلب را با دانلود فایل مربوطه مطالعه بفرمایید.

دانلود

مرتبط‌ها

رونق تولید و تعلل یک لایحه

سیاست «حفظ نفت»: شروع یک چالش آشنای ایرانی

پتروشیمی ایران و تحریم‌ احتمالی آمریکا

طبقه متوسط و بحران اقتصادی پس از انقلاب

فاتف و تکرار یک بازی قدیمی

تورم 20 تا 40 درصدی در انتظار سال 98