دیدبان
تبارشناسی واژه قرآنی «صلاه» - بخش دوم و پایانی

کاربرد واژه «صلاه» در مفهوم «نماز»

کاربرد واژه «صلاه» در مفهوم «نماز»

به گزارش دیدبان،3. ساختارهای نحوی و لغوی و