دیدبان
کارکردهای بلاغی «حذف» و اثر آن در ترجمه قرآن کریم -بخش دوم و پایانی

اسلوب حذف و نارسایی های ترجمه قرآن

اسلوب حذف و نارسایی های ترجمه قرآن

به گزارش دیدبان،3-2. اختلاف ترجمه های قرآن در برگردان محذوف

چنان که بیان شد، این اسلوب پرکاربرد قرآنی لطافت های بسیاری در بر