دیدبان
مریم السادات فاتحی زاده، دلارام بدیعی

رابطه تجربه معنوی با سبک‌های مقابله با استرس و ابعاد آن

رابطه تجربه معنوی با سبک‌های مقابله با استرس و ابعاد آن

به گزارش دیدبان،چکیده

پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه تجربه معنوی با سبک‌های مقابله‌ با استرس و ابعاد آن در بین دانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه انجام شده است. روش پژوهش، توصیفی - همبستگی و جامعه آماری پژوهش، تمامی دانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه در سال تحصیلی 95-1394 هستند که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای، تعداد 120 دانشجو انتخاب شده‌اند. ابزارهای جمع‌آوری داده‌ها؛ پرسشنامه تجربیات معنوی «غباری و همکاران» (1384) و مقیاس سبک مقابله‌ای «لازاروس و فولکمن» (1984) است. داده‌ها به روش رگرسیون همزمان و ضریب همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است که یافته‌ها نشان می‌دهد بین تجربه معنوی و سبک مقابله با استرس، همبستگی مثبت معناداری (r=0.396, P<0.001) وجود دارد. همچنین بین تجربه معنوی و مقابله مستقیم (r=0.208)، فاصله گرفتن (r=0.303)، خودکنترلی (r=0.247)، حمایت اجتماعی (r=0.294)، پذیرش مسئولیت (r=0.266)، حل مسئله (r=0.308) و ارزیابی مجدد (r=0.499)، همبستگی مثبت معناداری در سطح 0/05>P وجود دارد. این در حالی است که در یافته‌ها، بین تجربه معنوی و بعد گریز - اجتناب رابطه معناداری مشاهده نمی‌شود. با توجه به نقش تجربه معنوی در پیش‌بینی سبک مقابله با استرس و رابطه ابعاد آن با تجربه معنوی، می‌توان با ایجاد چنین ظرفیت‌هایی در موقعیت‌های آموزشی، سبک‌های مقابله‌ای را در دانشجویان ارتقاء بخشید.

کلیدواژه ها: تجربه معنوی؛ سبک های مقابله با استرس؛ مقابله مستقیم؛ مقابله گریز- اجتناب

نویسندگان:

مریم السادات فاتحی زاده: دانشیار گروه مشاوره دانشگاه اصفهان

 دلارام بدیعی: دانشجوی دکتری مشاوره دانشگاه خوراسگان، اصفهان، ایران  

نشریه علوم تربیتی از دیدگاه اسلام - دوره 4، شماره 7 - شماره پیاپی 2، پاییز و زمستان 1395.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.  

مرتبط‌ها

مرجع تقلیدی که ۱۰۰ ساله شد

آزادی 22 هزار زندانی

پاک و سالم بودن هوای تهران

بدترین انسان، چه کسی است؟

واگذاری تیمهای پر هزینه

چرا توییت رهبری توسط توییتر حذف شد؟