دیدبان
سعید منتظرالمهدی

تاثیر فراگیری مهارت های کنترل خشم بر کاهش عصبانیت، امنیت روانی، رضایت زناشویی و نشاط زوج های جوان

تاثیر فراگیری مهارت های کنترل خشم بر کاهش عصبانیت، امنیت روانی، رضایت زناشویی و نشاط زوج های جوان

به گزارش دیدبان،چکیده مقاله:
در این پژوهش به منظور آگاهی از دامنه تاثیر آموزش مهارت های کنترل خشم بر کاهش عصبانیت و افزایش امنیت روانی ، رضایت زناشویی و تراز نشاط زوج ها جوان ، از بین زوج های جوان مراجعه کننده به دو مرکز مشاوره روان شناختی، 20 زوج انتخاب شدند. آنگاه 20 زوج به صورت کاملاَ تصادفی به دو گروه ” آزمایش “ و” کنترل “ تقسیم شدند. سپس، سطح عصبانیت ، میزان امنیت روانی ، تراز نارضایتی زناشویی و میزان نشاط آزمودنی های هر دو گروه، با بهره‌گیری از چهار مقیاس استاندارد و محقق ساخته دارای پایایی و روایی بسنده، مورد اندازه گیری قرار گرفت. آنگاه از آزمودنی‌های گروه کنترل خواسته شد تا برای مدت دو ماه در لیست انتظار باقی بمانند. در حالی که آزمودنی های گروه آزمایش برای مدت 2 ماه و به مدت 8 جلسه به صورت گروهی در معرض آموزش ” مهارت های کنترل خشم“ قرار گرفتند. با به پایان رسیدن دوره آزمایش بار دیگر چهار متغیر پیش گفته در هر دو گروه مورد اندازه‌گیری قرار گرفتند. داده های حاصل از دو مرحله سنجش با استفاده از آزمون آماری تی و به کمک نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل نشان داد که فراگیری مهارت های کنترل خشم ، هم در زنان و هم در مردان، هم عصبانیت و رنجش پذیری را کم می کند ، هم سطح امنیت روانی را بالا می برد و هم رضایت زناشویی را بیش تر می کند. لیکن تاثیر معناداری بر افزایش نشاط ندارد.

کلیدواژگان: کنترل خشم ، رضایت زناشویی، عصبانیت ، نشاط و امنیت روانی

نویسنده:

سعید منتظرالمهدی

فصلنامه مطالعات امنیت اجتماعی - شماره 43, دوره سوم، پاییز 1394.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.  

مرتبط‌ها

مرجع تقلیدی که ۱۰۰ ساله شد

آزادی 22 هزار زندانی

پاک و سالم بودن هوای تهران

بدترین انسان، چه کسی است؟

واگذاری تیمهای پر هزینه

چرا توییت رهبری توسط توییتر حذف شد؟