دیدبان
سعید صفری ،رضا عباسی ،مژگان سلطانی علی آباد

شناسایی شاخص های ارزیابی عملکرد کارآفرینی سازمانی

شناسایی شاخص های ارزیابی عملکرد کارآفرینی سازمانی

به گزارش دیدبان،چکیده

امروزه کارآفرینی سازمانی به عنوان یکی از ابزارهای پیشرفت اقتصادی کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه قلمداد می شود و این باور وجود دارد که نیل به درجات متعالی آن موجب اثرگذاری مستقیم بر عملکرد سازمان می شود. تا جایی که بسیاری از سازمان ها، کارآفرینی سازمانی را به عنوان یکی از رویکردهای راهبردی خود برای دستیابی به عملکرد بالا و موفقیت های چشم گیر، انتخاب می کنند. اما انتخاب این رویکرد، زمانی برای سازمان اثربخش خواهد بود که بتوان نتایج آن را ارزیابی کرده و با مدیریت صحیح، هدف های سازمانی را تامین نماید. بنابراین در اختیار داشتن شاخص های مناسبی که بتوان به وسیله آن ها، وضعیت کارآفرینی سازمانی را در سازمان ها ارزیابی نمود از اهمیت بالایی برخوردار است. بر این اساس، پژوهش حاضر درصدد است تا شاخص های مناسب ارزیابی عملکرد کارآفرینی سازمانی را شناسایی نماید. به این منظور ابتدا با بررسی ادبیات و پیشینه موضوع، شاخص های ارزیابی عملکرد کارآفرینی سازمانی استخراج شده و با الگوگیری از چارچوب مدل تعالی سازمانی EFQM در 9 معیار، دسته بندی شدند. سپس شاخص های استخراج شده پالایش شده و پس از حذف شاخص های تکراری، 63 شاخص باقی مانده در قالب پرسشنامه ای در اختیار خبرگان قرارگرفته و در نهایت با تحلیل داده های به دست آمده، شاخص های مناسب و مهم ارزیابی عملکرد کارآفرینی سازمانی شناسایی شدند. نتایج پژوهش، 29 شاخص در 9 دسته معیار رهبری، راهبرد، کارکنان، شراکت ها و منابع، فرآیندها، محصولات و خدمات، نتایج مشتریان، نتایج کارکنان، نتایج جامعه و نتایج کلیدی را به عنوان شاخص های مناسب ارزیابی عملکرد کارآفرینی سازمانی ارائه نموده است.
کلیدواژگان: کارآفرینی سازمانی ، شاخص های کارآفرینی سازمانی ، ارزیابی عملکرد کارآفرینی سازمانی ، شاخص های ارزیابی عملکرد کارآفرینی سازمانی

نویسندگان:
سعید صفری ،رضا عباسی ،مژگان سلطانی علی آباد

فصلنامه رشد فناوری - سال دوازدهم، شماره 46، بهار 1395.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.  

مرتبط‌ها

طرح تکریم حجاب؛ آغازی از نو

تأملی پیرامون ایده جوان‌گرایی

اشاعه فحشا در آپارات؟

علّت عُمر کوتاه وُزرای ارشاد چیست؟

مرجع تقلیدی که ۱۰۰ ساله شد

آزادی 22 هزار زندانی