دیدبان
اکبر حسن پور رضا یوسفی زنوز بهاره میرکی

شناسایی و رتبه بندی شاخص های ارزیابی بلوغ مدیریت منابع انسانی الکترونیک

شناسایی و رتبه بندی شاخص های ارزیابی بلوغ مدیریت منابع انسانی الکترونیک

به گزارش دیدبان،چکیده

از آنجایی که هیچ سازمانی همه کارهای درست در راه توسعه و بلوغ را نمی‌تواند درمدت زمان کوتاهی انجام دهد، مدل ها‌ی ارزیابی بلوغ مدیریت منابع انسانی الکترونیک، برای هر مرحله، شاخص هایی برای ارزیابی مدیریت منابع انسانی الکترونیک سازمان ارائه می نماید، که با توجه به این شاخص‌ها سطح بلوغ فعلی سازمان تعیین شده و برای رسیدن به سطح مطلوب برنامه ریزی می شود.هدف این پژوهش شناسایی و رتبه‌بندی شاخص‌ها و معیارهای ارزیابی بلوغ مدیریت منابع انسانی الکترونیک، است. این پژوهش کاربردی بوده و از حیث نحوه گرد‌آوری داده‌ها، توصیفی-پیمایشی است. برای شناسایی شاخص‌ها و معیارهای ارزیابی از روش دلفی فازی استفاده شده و جهت اولویت‌بندی و تعیین میزان اهمیت شاخص‌ها، مقایسات زوجی (AHP فازی) بکار گرفته شده است. نتیجه نهایی پژوهش، شاخص های ارزیابی بلوغ مدیریت منابع انسانی الکترونیک، مبتنی سه مرحله و هفت مولفه که به ترتیب شامل مرحله اول بازآفرینی ‏محتوا ‏و ‏کارکرد (ارتباط، اتوماسیون، کاربردی)، مرحله دوم، بهبود و رشد( نرم افزار تحلیلی و هماهنگی نرم افزار ها ) و تحول آفرینی( ایجاد، همسویی)، می باشد، که به همراه میزان اهمیت آنها ارائه شد.
در نهایت می‌توان از شاخص های استخراجی برای ارزیابی بلوغ مدیریت منابع انسانی الکترونیک سازمانها استفاده کرده و بر این مبنا برنامه‌های بهبود، تنظیم و پیاده‌سازی کرد.

کلیدواژه ها: مدیریت منابع انسانی الکترونیک؛ بلوغ مدیریت منابع انسانی الکترونیک؛ شاخص های ‏ارزیابی

نویسندگان:

اکبر حسن پور: استادیار، گروه مدیریت منابع انسانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

رضا یوسفی زنوز: استادیار، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

 بهاره میرکی: دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

فصلنامه پژوهش های مدیریت منابع سازمانی - دوره 7، شماره 3، پاییز 1396.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.   

 

مرتبط‌ها

بدترین انسان، چه کسی است؟

چرا توییت رهبری توسط توییتر حذف شد؟

دیدبانِ آزار زنان ایرانی

تعطیلی یک چهارم رستورانهای تهران

کادوی مورد علاقه دخترها در روز ولنتاین!

جشنواره ای به نام انقلاب، به کام ...