دیدبان
سید محمد نقیب، عباس یوسفی تازه کندی، مرتضی سازجینی

مطالعات میان رشته‌ای قرآن کریم و تمایز آن با پژوهش های تطبیقی و تفسیر علمی

مطالعات میان رشته‌ای قرآن کریم و تمایز آن با پژوهش های تطبیقی و تفسیر علمی

به گزارش دیدبان،چکیده

 با توجه به جدید بودن مطالعات میان رشته‌ای قرآن و برداشت‌های متفاوت از آن، تعریفی منسجم و همچنین بیان وجه تمایز آن با تفسیر تطبیقی و تفسیر علمی را ضروری می‌نماید. مطالعه‌ی میان‌رشته‌ای قرآن به این معنا است که شخص متخصص در علوم قرآنی، برای حل پدیده‌ی چندوجهی، از یافته‌ها و یا روش علوم دیگر به‌طور تخصصی استفاده کند. مطالعه‌ی تطبیقی قرآن، اغلب به معنای مطالعه‌ی تطبیقی بین تفاسیر مذهب شیعه و مذاهب اهل سنت، و گاهی به معنای مطالعه‌ی تطبیقی قرآن با عهدین و به‌ندرت به معنای مطالعه‌ی تطبیقی بین قرآن و علوم دیگر است. انواع تفسیر علمی در نگاه صاحب‌نظران به تطبیق نظریه‌های علمی بر قرآن، استخراج علوم از قرآن و استخدام علوم برای فهم قرآن، تقسیم می‌شود. نتیجه بررسی تطبیقی سه روش مطالعاتی بدین صورت است که تفسیر تطبیقی و تفسیر علمی در معنای سوم مترادف مطالعات میان‌رشته‌ای و در معانی دیگر متمایز از آن  است و به لحاظ منطقی رابطه‌ی عموم و خصوص من وجه دارند.

کلیدواژه‌ها: قرآن کریم، مطالعات میان‌رشته‌ای، تفسیر تطبیقی، تفسیر علمی.

نویسندگان:

سید محمد نقیب:  استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم.

عباس یوسفی تازه کندی: دانشجوی دکتری تفسیر تطبیقی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم.

مرتضی سازجینی:دانشجوی دکتری تفسیر تطبیقی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم.

دو فصلنامه تفسیرپژوهی - سال سوم، شماره پنجم، بهار و تابستان 1395.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.   

 

 

مرتبط‌ها

طرح تکریم حجاب؛ آغازی از نو

تأملی پیرامون ایده جوان‌گرایی

اشاعه فحشا در آپارات؟

علّت عُمر کوتاه وُزرای ارشاد چیست؟

مرجع تقلیدی که ۱۰۰ ساله شد

آزادی 22 هزار زندانی