دیدبان
سید احمد حسینی، مهدی امیری

تقسیم بندی علوم از منظر اخوان الصفا و فارابی

تقسیم بندی علوم از منظر اخوان الصفا و فارابی

به گزارش دیدبان،چکیده

با آنکه فیلسوفان بسیاری از تقسیم علوم سخن گفته اند اما همه آنها از تقسیم واحدی سخن بمیان نیاورده اند. در این بین هم مقسم و هم اقسام متفاوت است. اخوان الصفا در تقسیم علوم مطلق دانش را در نظر م یگیرند و در ابتدا علوم را به دو دسته صنایع علمی و صنایع عملی تقسیم میکنند؛ اما فارابی رشته های علمی ـ و نه مطلق دانش ـ را تقسیم میکند و این علوم را براساس سودمندی، به دو بخش علوم ابزاری و غیرابزاری تقسیم میکند. در تقسیمبندی اخوان-الصفا که رویکردی نوافلاطونی دارند، جایگاه نفس، سیاست، منطق و اخلاق متفاوت از جایگاه این مسائل نزد مشائیانی مانند فارابی است. مهمترین مبنای تقسیم علوم از دیدگاه اخوان الصفا، تقسیمبندی از حیث غایت است. اما فارابی همانند ارسطو، بر دو ملاک اصلی تقسیم علوم، یعنی غایت و موضوع تکیه می کند. در نوشتار حاضر، علاوه بر آنکه به بررسی تفاوت تقسیم علوم از دیدگاه اخوان الصفا و فارابی پرداخته می شود، جایگاه خاص برخی علوم نیز نزد آنها مشخص می شود.

کلیدواژگان: تقسیم علوم، ملاک تقسیم علوم، موضوع علم، غایت علم، اخوان الصفا، فارابی

نویسندگان:
سید احمد حسینی، مهدی امیری

فصلنامه تاریخ فلسفه – سال ششم، شماره 2، پاییز 1394.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.   

 

مرتبط‌ها

طرح تکریم حجاب؛ آغازی از نو

تأملی پیرامون ایده جوان‌گرایی

اشاعه فحشا در آپارات؟

علّت عُمر کوتاه وُزرای ارشاد چیست؟

مرجع تقلیدی که ۱۰۰ ساله شد

آزادی 22 هزار زندانی