دیدبان
سید مهدی مهدی‌زاده، هادی خانیکی، حمید عزیزی

واکاوی قرائت زنان از تماشای سریال‌های شبکه ماهواره‌ای جم

واکاوی قرائت زنان از تماشای سریال‌های شبکه ماهواره‌ای جم

به گزارش دیدبان،چکیده

هدف پژوهش حاضر واکاوی قرائت زنان از تماشای سریال‌های شبکة ماهواره‌ای جم (GEM TV) است. این پژوهش از نوع کیفی و به شیوة مصاحبة ساخت‌نیافته است. جامعة آماری این پژوهش شامل کلیة زنان مخاطب سریال‌های شبکة جم در شهر کامیاران است. به‌منظور انتخاب نمونه از روش غیراحتمالی نمونه‌گیری گلوله‌برفی استفاده شد. حجم نمونة مورد استفاده برای انجام مصاحبه 26 نفر است. علاوه‌بر مصاحبه از روش کتابخانه‌ای نیز به‌منظور تکمیل اطلاعات بهره گرفته شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها، از روش کدگذاری و تفسیر کد‌های به‌دست‌آمده، استفاده شد. نتایج حاکی از آن است که مصاحبه‌شوندگان بیشتر تمایل دارند که وضعیت زندگی زنان این سریال‌ها را با وضعیت زندگی خود مقایسه کنند.همچنین یافته‌ها نشان داد که زنان اکثراً معتقدند که این سریال‌ها تأثیر چندانی بر روی آنها ندارد. در این رابطه به نظر می‌رسد که محیط و جامعه تغییرات ناخودآگاهی را که در افکار آنان به وجود آمده است، نادیده می‌گیرد و تمایل دارد که همان شرایط قبلی را بازتولید کند. درکُل می‌توان گفت که زنان، خواهان تغییرات در روابط با مردان، سهیم شدن در قدرت و کسب استقلال هستند.

کلیدواژه ها: قرائت؛ زنان؛ واکاوی؛ سریال‌های شبکة جم؛ شهر کامیاران

نویسندگان:

سید مهدی مهدی‌زاده: استادیار گروه علوم ارتباطات اجتماعی، دانشکدة علوم ارتباطات اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی

 هادی خانیکی: دانشیار گروه علوم ارتباطات اجتماعی، دانشکدة علوم ارتباطات اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی

حمید عزیزی: کارشناس ارشد علوم ارتباطات، دانشگاه علامه طباطبایی 

فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران - دوره 8، شماره 4، پیاپی 32، زمستان 1394.

مرتبط‌ها

قوه قضائیه را سیل نَبَرد!

ده سال قضاوت شرافتمدانه

چهره‌های پُر سر و صدای 1397

مقایسه استعفای ظریف و موسوی؛ شباهتها و پیامدها

پیامدهای سفر روحانی به عراق

ابعاد فتنه احتمالی 98