دیدبان
مژگان ضرغامی فرد، حسن دانایی فرد

فهم پدیده راست‌کرداری مدیران و شناسایی عوامل شکل‌دهندۀ آن

فهم پدیده راست‌کرداری مدیران و شناسایی عوامل شکل‌دهندۀ آن

به گزارش دیدبان،


چکیده

هدف: هدف این پژوهش، فهم ماهیت و عوامل شکل‌دهندۀ راست‌کرداری مدیران در سازمانهای دولتی است. روش: روش پژوهش،کیفی با راهبرد داده‌بنیاد بوده است که به این منظور، 22 مصاحبه با مدیران سازمان های دولتی انجام شد. یافته‌ها: به اتکای تحلیل داده‌ها، ماهیت و ابعاد پدیدۀ مورد مطالعه روشن شد و دو مضمون صداقت رفتاری (راستگویی، عمل به وعده‌ها، ثبات و سازگاری گفتار و رفتار) و رفتار اخلاقی (تلاش در جهت کسب رضای خدا، قابلیت اعتماد، مهربانی، احترام به دیگران، عدالت، احساس مسئولیت و پیروی از قوانین و مقررات) به عنوان ابعاد اصلی راست‌کرداری مدیران مشخص شد. علاوه بر این، مهم‌ترین عوامل شکل‌دهندۀ آن: ویژگی‌های شخصیتی، باورهای مذهبی اسلامی، هوش اخلاقی، اسوه‌های اخلاقی، فرهنگ سازمانی و رهبری اصیل کشف شد. نتیجه‌گیری: برای دستیابی به اعتماد، تعهد سازمانی، رفتار شهروندی، بهروزی زیردستان، رضایت شغلی، کاهش رفتارهای انحرافی و ...، بهبود راست‌کرداری مدیران ضرورتی بدیهی است که در آموزه‌های دینی اسلام هم مورد تأکید و تشویق بوده است.

کلیدواژه ها:راست‌کرداری مدیران؛ صداقت رفتاری؛ رفتار اخلاقی؛ نظریة داده‌بنیاد

نویسندگان:

مژگان ضرغامی فرد: دانشجوی دکترای مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تربیت مدرس

 حسن دانایی فرد: دکترای مدیریت، استاد گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تربیت مدرس 

دو فصلنامه مدیریت در دانشگاه اسلامی - دوره 5، شماره 12، زمستان 1395.

مرتبط‌ها

موج سواران به سیل شمال هم رحم نکردند

قوه قضائیه را سیل نَبَرد!

ده سال قضاوت شرافتمدانه

چهره‌های پُر سر و صدای 1397

مقایسه استعفای ظریف و موسوی؛ شباهتها و پیامدها

پیامدهای سفر روحانی به عراق