دیدبان
محمدمهدی رحمتی، سعادت بخشی

سبک زندگی و الگوی مصرف مورد مطالعه:‌ تلفن همراه

سبک زندگی و الگوی مصرف مورد مطالعه:‌ تلفن همراه

 به گزارش دیدبان،

چکیده

تلفن همراه امروزه جزء جدانشدنی مناسبات و ارتباطات روزمره محسوب می‌شود، و با توجه به پیشرفت‌های روزافزون این وسیلة ارتباطی، مطالعه در مورد آن ضروری است. هدف اصلی پژوهش حاضر توصیف و تبیین فرهنگ مصرف تلفن همراه با استفاده از شاخص‌های سبک زندگی در بین دانشجویان است. چارچوب نظری این پژوهش نظریة مصرف بوردیو است. این پژوهش مطالعه‌ای پیمایشی با حجم نمونة چهارصد نفر، با استفاده از ابزار پرسش‌نامه بر روی دانشجویان دانشگاه دولتی و علوم پزشکی شهرکرد است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که نظریة مصرف بوردیو در جامعة مورد مطالعه به میزان زیادی رفتار مصرفی دانشجوها در ارتباط با تلفن همراه را به‌خوبی تبیین می‌کند. همچنین نتایج مربوط به شبکه‌های اجتماعی مجازی، نظریة گمنامی در فضای مجازی را در زمینة مصرف برنامه‌های نرم‌افزارهای پیام‌رسانی وایبر، لاین، واتس‌آپ و... را تأیید می‌کند.

کلیدواژه ها: فرهنگ مصرف؛ تلفن همراه؛ شبکه‌های اجتماعی مجازی؛ سبک زندگی؛ شهرکرد

نویسندگان:

محمدمهدی رحمتی: دانشیار گروه علوم اجتماعی، دانشکدة ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان

سعادت بخشی: کارشناس ارشد جامعه‌شناسی، دانشگاه گیلان  

فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران - دوره 8، شماره 4، پیاپی 32، زمستان 1394.

مرتبط‌ها

طرح تکریم حجاب؛ آغازی از نو

تأملی پیرامون ایده جوان‌گرایی

اشاعه فحشا در آپارات؟

علّت عُمر کوتاه وُزرای ارشاد چیست؟

مرجع تقلیدی که ۱۰۰ ساله شد

آزادی 22 هزار زندانی