دیدبان
حسین اشتری ,علی سعادت

چارچوب تئوریک مفهوم اطلاعات استراتژیک و تاثیر آن در سیاست های مبارزه با تروریسم

چارچوب تئوریک مفهوم اطلاعات استراتژیک و تاثیر آن در سیاست های مبارزه با تروریسم

به گزارش دیدبان،
چکیده مقاله:

 اطلاعات به عنوان ابزار چیرگی در دنیای مدرن شناخته می شود. پیروزیها و شکست های میدانی سازمان ها، دولت ها در جنگ ها و بحران ها ریشه در رویکرد آنها در اطلاعات استراتژیک دارد. در صورت نبود اطلاعات کافی و صحیح، انتخاب یک راهکار از میان راه حل های متعدد برای تحقق هدف، سخت و عمدتاً بر مبنای قضاوت و باورهای شخصی و برآوردهای ذهنی صورت می گیرد که در درستی آن تردید وجود دارد. سئوال اصلی این مقاله این است که چارچوب مفهومی و تئوریک مناسب برای تعریف اطلاعات استراتژیک چیست؟ و این عامل چه تاثیری در مبارزه و پیشگیری از تروریسم در منطقه دارد؟ روش: در این مقاله نویسندگان با رویکردی تحلیلی- توصیفی به دنبال ترسیم یک چارچوب تئوریک از اطلاعات استراتژیک و به تبع آن بررسی نقش آن در مبارزه با ترور هستند. یافته ها و نتیجه گیری: در این مقاله چنین استدلال می شود که برای مبارزه با اقدامات تروریستی سازمان یافته در منطقه نیازمند ترسیم یک نقشه استراتژیک هستیم. اقداماتی همچون شناسایی و تسلط به ژئویولتیک منطقه، عناصر تاریخی و فرهنگی، ساختار دینی قومی و جمعیتی منطقه، ساختار اجتماعی و روانشناختی، ارزشهای اخلاقی، ساختار خانواده، عناصر فئودال، تأثیر اقلیتها و طریقتهای دینی، ساختار و کارکرد نهادهای اجتماعی، موقعیت کشورهای دارای منافع استراتژیک در منطقه، مسیرهای انتقال پول و قاچاق مواد مخدر، تجارت اسلحه، فعالیتهای قدرتهای جهانی در منطقه، فضاهای رقابتی، ساختار سازمانهای تروریستی و اهداف آن ها، از جمله اقدامات اطلاعات استراتژیک محسوب می شود.

کلیدواژگان: واژگان کلیدی: اطلاعات، تروریسم، اطلاعات استراتژیک

نویسندگان:

حسین اشتری ,علی سعادت

فصلنامه مطالعات بین المللی پلیس - شماره 21, دوره ششم، بهار 1394.

مرتبط‌ها

ابعاد فتنه احتمالی 98

دیگه چه خبر از آپارات؟

مناظره سیاسی؛ میدان شفافیت یا عرصه سیاه نمایی؟

مرگ تدریجی یک رویا

رهبری چه نیست؟

از لنگه کفش احساسی تا محفل بهایی فائزه