دیدبان
سیداکبر حسینى قلعه بهمن

جستارى در زبان دین

جستارى در زبان دین
به گزارش دیدبان،چکیده
 
در زبان دین موضوعات مختلفى مورد بحث و تحقیق قرار مى گیرد. از جمله آن ها صحبت از صدق و کذب پذیرى گزاره هاى دینى است. به اعتقاد ما، بسیارى از باورهاى دینى، به شکلى مشاهده پذیر قابل صدق و کذب هستند. درباره اینکه آیا واژگانى که در باب امر الوهى به کار برده مى شوند معنایى مشابه با معنایى در مخلوقات دارند، گفت وگوهاى بسیار زیادى مطرح شده است. این چالش علاوه بر اندیشمندان و الهى دانان غربى، در میان مسلمانان هم جریان داشته و دیدگاه هاى مختلفى در این باب مطرح گردیده است. نظر غالب در نزد امامیه، اشتراک معنوى در اوصاف الهى است؛ یعنى اوصافى که هم براى خالق استفاده شده اند و هم مخلوق، مشترک معنوى اند؛ ولى داراى مراتب اند و صدق آن ها تشکیکى است. این نوشتار مى کوشد با روش تحلیلى ـ توصیفى به برخى از مباحث زبان دین با دقتى خاص نظر کند.
 
کلیدواژه ها: زبان دین، معنادارى، تحقیق پذیرى، تشبیه، تنزیه.
 
نویسنده:
 
سیداکبر حسینى قلعه بهمن / دانشیار گروه ادیان مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى قدس سره
 
ماهنامه معرفت - سال بیست و پنجم، شماره 11 (پیاپی 230)، بهمن 1395.
 
برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.   

مرتبط‌ها

قوه قضائیه را سیل نَبَرد!

ده سال قضاوت شرافتمدانه

چهره‌های پُر سر و صدای 1397

مقایسه استعفای ظریف و موسوی؛ شباهتها و پیامدها

پیامدهای سفر روحانی به عراق

ابعاد فتنه احتمالی 98