دیدبان
سیده زهرا کاظمی خوبان*، محمد حکمی، محمد رضا صیرفی

پیش بینی مسئولیت پذیری بر اساس جهت گیری هویت و عملکرد خانواده در نوجوانان

پیش بینی مسئولیت پذیری بر اساس جهت گیری هویت و عملکرد خانواده در نوجوانان
به گزارش دیدبان،چکیده
 
مقدمه: هدف از پژوهش حاضر، پیش بینی مسئولیت پذیری بر اساس جهت گیری هویت و عملکرد خانواده در نوجوان است.
روش: بدین منظور نمونه ‏ای شامل 300 نفر از دانش آموزان دختر شهر کرج به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای مرحله ای انتخاب شدند. جهت جمع آوری اطلاعات در این پژوهش از پرسش نامه ی مسئولیت پذیری دانش آموزان، پرسش نامه ی سبک هویت برزونسکی (ISI) و پرسش نامه ی عملکرد خانواده ی بلوم (FFS) استفاده شده است.
یافته ها: نتایج پژوهش نشان می دهند که میان دو متغیر مسئولیت پذیری و عملکرد خانواده، رابطه ی معنادار مثبت وجود دارد. در این خصوص نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که 17 درصد از مسئولیت پذیری دانش آموزان را با توجه به کارکردهای خانواده می توان پیش بینی نمود. کارکرد خانواده در سه خرده مقیاس آرمان خانوادگی، سازمان دهی و تاکیدات مذهبی معنادار شد. همچنین میان متغیرهای سبک های هویت و مسئولیت پذیری رابطه ی معناداری وجود دارد. علاوه بر این براساس نتایج رگرسیون، سبک هویتی تعهدی با 14 درصد و سبک هویتی اطلاعاتی با 2 درصد به ترتیب بیشترین و کمترین میزان پیش بینی را به خود اختصاص داده اند.
نتیجه گیری: نتایج نشان دهنده ی نقش مهم خانواده و هویت یابی نوجوانان در ایجاد مسئولیت پذیری در آنان است.
 
کلیدواژگان: مسولیت پذیری، جهت گیری هویت و عملکرد خانواده
 
نویسندگان:
سیده زهرا کاظمی خوبان*، محمد حکمی، محمد رضا صیرفی 
 
فصلنامه پژوهش های روان شناسی اجتماعی - سال ششم، شماره 21، بهار 1395.
 
 

مرتبط‌ها

صحبتهای لو رفته مسیح علی نژاد قبل از دیدار با پمپئو

میرِ مزدور

انتقام از عاملان حادثه تروریستی سیستان

نفوذ در میان نیروهای انقلاب

و اکنون گام دوم

چرا برگزاری کنگره سراسری جبهه مردمی به سال بعد موکول شد؟