دیدبان
رضاعلی محسنی، سیدحمیدرضا رضوی، بهنام پقه

بررسی رابطه بین حمایت اجتماعی و عزت نفس

بررسی رابطه بین حمایت اجتماعی و عزت نفس

به گزارش دیدبان،این تحقیق با هدف بررسی رابطه بین حمایت اجتماعی و عزت نفس دانشجویان دانشگاه‌های دولتی شهرستان گرگان انجام شده است. روش پژوهش توصیفی-همبستگی بوده است. جامعه آماری شامل13100نفر از دانشجویان دانشگاه‌های دولتی شهر گرگان بوده و برای تعیین حجم نمونه از جدول کرجسی و مورگان استفاده شده است و تعداد 375 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شده اند. روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه ای، با توجه به پراکندگی دانشگاه‌های شهرستان گرگان است. پرسش نامه‌های حمایت اجتماعی و عزت نفس کوپر اسمیت استفاده گردیده است که ضریب پایایی آن به روش آلفای کرونباخ محاسبه شده که برای عزت نفس 0/89 و برای حمایت اجتماعی 0/79 به دست آمده است و هم چنین نتایج آماری داده‌ها طی دو فرآیند آمارهای توصیفی که مبتنی بر ترسیم جداول داده‌های توصیفی و درصدی و میانگین و واریانس است و هم چنین آمارهای استنباطی متناسب با نوع فرضیه های تحقیق از روش همبستگی و رگرسیون و آنووا4 استفاده گردیده و این نتایج حاصل شده است: بین حمایت اجتماعی خانواده (با ضریب تبیین 0/608)، حمایت اجتماعی دوستان و همسالان (با ضریب تبیین 0/537)، حمایت اجتماعی شبکه‌های اجتماعی (با ضریب تبیین 0/425) و در مجموع حمایت اجتماعی (با ضریب تبیین 0/646) و عزت نفس دانشجویان رابطه وجود دارد. بنابراین به منظور بالا بردن میزان عزت نفس دانشجویان، برقراری سیستم‌های حمایت اجتماعی، از جمله سیستم حمایتی خانواده، دوستان و شبکه‌های اجتماعی لازم و ضروری است.

کلیدواژه ها: حمایت اجتماعی خانواده؛ حمایت اجتماعی دوستان؛ حمایت اجتماعی شبکه های اجتماعی؛ عزت نفس

مرتبط‌ها

بهترین هتل های شهر مشهد

گرگ یا گوسفند ناتو پشت آیفون است

آل خلیفه در سراشیبی سقوط

تحقیر با تدبیر رئیس‌جمهور چه نسبتی دارد؟

درس‌های عملیات آزادسازی خرمشهر

سیاست‌های مظلوم جمعیت