دیدبان
ابراهیم فیاض

حجاب در نسل آینده

حجاب در نسل آینده

دیدبان: در بحث برهنگی و موضوع حجاب، مهمترین مقوله، بحث لباس است که به زیباشناسی برمی گرد؛ در واقع جریان جهانی ضدزیباشناسی مدرن است که برهنگی را ترویج میکند و پشتوانه تئوریک آن، انسان قبل از هبوط است که مورد تاکید فروید است. این برهنگی ضدزیباشناسی است و در نتیجه ضدحجاب و لباس میشود.

برهنگی پشتوانه عرفان جهانی دارد؛ همان عرفان‎‎های کاذب، شیطانی یا مجازی که امروز شناخته میشوند که پشتوانه آن هم به نیچه میرسد که بر میگردد به انسان‎‎های برهنه وسط جنگل‎‎های آمازون و فلسفه ژان ژاک روسو در مقوله «وحشی نجیب». لذا با بحث حجاب که مقولهای عقلانی و فلسفی است، ارتباطی ندارند.

حجاب به انسان بعد از هبوط بر میگرد؛ انسانی که از بهشت بیرون آمده و از حالت عرفانی خارج و فلسفی میشود و بهدنبال آن به تضادهایی دچار میشود که در قرآن هم آمده است که این تضادها هم به نوبه خود مقولهای فلسفی را بازتولید میکنند.

خلاصه بگویم نکته این است که ما انسان قبل از هبوط را مبنای تئوریک قرار میدهیم یا بعد از هبوط را؛ اگر مانند مسیحیان، قبول کنیم انسان قبل از هبوط گناه کرده که سقوط کرده است، دراقع همان تضاد بین فلسفه و ضدفلسفه و علم و ضدعلم است که در قالب تفکرات نیچه و فروید و در بین جامعهشناسان زیمل و حتی هایدگر نمود مییابد که ضدعلم هستند؛ این گروه طرفدار برهنگی هستند تا جایی که میبینیم حرف‎‎های فروید درباره مسائل جنسی بسیار هنجارشکنانه است.

 اگر انسان بعد از هبوط را قبول کنیم که مارکس و طرفداران پیشرفت جهانی را شامل میشود، که عقلگرا و فلسفهگرا بوده و بهشدت دنبال اقتصاد و ضدمسائل جنسی هستند، در واقع پیشرفت و تاریخ را قبول کردهایم که چنین تفکری طرفدار حجاب میشود.

اما درباره وضعیت امروز و آنچه بهعنوان بیحجابی یا بدحجابی در جامعه مطرح است، باید تاکید کنم که بخش زیادی از این افراد، نه تنها بیدین نیستند، بلکه متدین هستند؛ تدین بیحجاب‎‎ها عرفانی است؛ میگویند دلت پاک باشد و خیلی احکام را دنبال نمیکنند که این امر ریشه در صوفیسم و تصوف ایرانی دارد که ما در این سالها این کار را نجام داده ایم و مدام تاکید میکردیم که مهم «در» است نه صدف، مهم هسته است نه پوسته. اما اگر فقهی، عقلی و فلسفی بنگریم، حجاب مهم میشود.

دینی که ما رواج دادهایم دین عرفانی است که میگوید حجاب و قشر خیلی مهم نیست.

دکتر صادق مهدوی خاطرهای دارد که میگوید برای تسویه حساب مالی دوره دانشجویی به اتریش سفر کرده بودم که به یکی از بخش‎‎های بانک مرکزی این کشور معرفی شدم که بعد از مراجعه متوجه شدم رئیس این بخش یه خانم ایرانی بیحجاب است. نکته جالب اینکه بعد از انجام کارهای من، این خانم سوال کرد که سفر بعدی شما از ایران به اتریش چه تاریخی است و درخواست جالبی داشت. این خانم گفت که تسبیج من پاره شده و سجاده هم کهنه شده است، میخواهم از ایران برای من مهر، تسبیح و سجاده بیاورید.

اما در پایان باید عرض کنم که بهنظر من نسل آینده بهسمت حجاب بر میگردد؛ ما با برخی رفتارهای تند بهجای رویکردهای اقناعی، باعث این شرایط شدهایم. اگر این بحث‎‎های فلسفی تشریح شود و بحث زیباشناسی و پشتوانه تئوریک این برهنگی روشن شود، به این امر کمک بزرگی میکند.

منبع: پنجره

مرتبط‌ها

راه کاهش ظلم در خانواده افزایش حرمت پدر است

خروجی قرمز حمل سلاح آسان در ایران

خادمیاران رضوی: طلیعه‌ای نو از «آفتاب» فرهنگ شیعی

تحلیلهای رنگین برای عمامه خونین

سبکِ زندگی پرونده‌ساز!

تعداد بالای پرونده در قوه؛ آسیب اجتماعی یا اشکلات ساختاری؟